қӣ
tj
» » »
қ ҳӯ қ Ҷҳ ҷ . (Қ ӣ)- ҳ ӯӣ, 1978 қ ,
ғ ҳ қҳ ҷҳ ӯ ҳ ҳ ҳ ҳ қ қӣ . ӯ
қ қ ҷ Ҳ қ ҷ ҳ ҷ қ ҳ ҷ ҳ ҳ ӯҳ ҷ қ
ҷҳ ӯ, қ қ ҳ , ҳ ҷҳ ӯ қ ҳ . ҳ
ҳҷ ӣ ӯ ҳ ӣ . ӯ ҳ. , ӯ ҳ ӣ ҷҳ
, , .
қ ӣ ҷ қ қӯ ҳ ҷ ҳ қ , ӣ ҷ ҷ ӣ . ҷ
қ ҳ ҷ Ҳ ҳ ҳ ӯҳ ҳ қ ҳҳ Ҳ ҳ ҳ ӣ, ҳ
ӣ ӣ- , ӣ , қ ғ қ ӣ ,
ҷҳ ҳ ҳ ӣ қ қ Ҳ, ҳ 2013 , ҳқ ӣ ӯ ҳ ҳ ҳ