қӣ
tj
» 2019
, / /. ҳӣ қ ҷ қ ҳ ҳ, ҷ ҳ , ҳӣ ҳ Ҷ -
қ Ҷҳ ҷ, ҳ ҳ ӣ ҳ ӣ ҳ ҷ ӯ ӣ қ . қ
ӣ ӣ ӣ ӯ ӯ . қ ҳ, ҳ ҳ ҷӯ. ҳ ҷ . ӯ
ҷ Ҳ қ ҷ ҳ ҷ ҷ ҳ ҳ , , ҷ ҳӣ, ҳ
қ ҳҷӯ ҳ ҳқ ҳ ҳӣ , ҷ . 22- ҷ
- ғ . ҳ ҳ ӣ- , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ қ қ
, / /. ӯ 25 2019 29 ғ . ҳ ҷ ҳ ҳ ,
Ҷ.Ӣ. ҳ ҳ - ҳ Ҷ ӣ ҳ Ҳ ғӣ-ӣ ҳ ҷ ҳ !
, 24.02.2019 / /. 24 ҳ ҳ ӣ , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ғ
, 23.02.2019. / /. Қҳ ҳ ҳқ ҷ , ҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ,