қӣ
tj
: - ? ӯ ҷ : - 25 , ҷ. ӯ : - 6 1,25 ҳ, ӯӣ, ҷ : - ҳ ҳӣ, .
қ ҷ, ҳ ӣ қ , қҳ ҳ ҳӣ ҳҳ ҳ ҷ,
қ қ , ӯ , ӯ ҳ , ӯ ҳ , ӯ. Ҳқ . ӣ,